Sûre: AHZÂB Sûresi(33)
Ayet No:56Bu ayeti dinleyin

33. 56. Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Kur'an-ı Kerim
Tamamı için tıklayınız
 
KÜTÜB-İ SİTTE

· Ebu Davud'un bir dier rivayetinde: "Rukye sadece gz demesine veya zehire veya kesilmeyen kana kar yaplr" denmitir.

[ Ebu Davud, 18, (3889) ]

KÜTÜB-İ SİTTE'nin tamamını
okumak için tıklayın 
"Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir."
Hadis-i Şerif
[Kütüb-i Sitte Anasayfası]

Kategori: Anasayfa/FTNELER HEVALAR VE HTLAFLAR BLM/Sahabe Ve Tabiin Arasnda kan Kavga Ve htilafla

Hadisleri Sırala: Başlık (A\D)
Şu Anki Sıralama: Başlık (A - Z)


Hadis No : 4796
Ravi: Abdullah bnu Selam
Tanım: Abdullah bnu Selam'n kardeiolu, amcas (Abdullah bnu Selam) (ra)'ndan naklediyor. "Hz. Osman (ra) ldrlmek istendii zaman yanna geldim. Osman bana: "Sen niye geldin?" diye sordu. "Sana yardm edeyim diye geldim" dedim. "yleyse halka k. Onlar benden uzaklatr. Zira sen bana harite olursan, yanmda olmaktan daha faydal olursun!" dedi. Ben de kp: "Ey insanlar! Bilirsiniz, benim adm cahiliye devrinde faland. Ama Resulullah (sav) beni Abdullah diye tesmiye buyurdu. Benim hakkmda Kitabullah'ta bir ksm ayetler nazil olmutur. u ayet benim hakkmda nazil olanlardan biridir: "De ki: "Syleyin bana, eer bu Kur'an Allah tarafndan gnderildii halde, onu inkar ettiyseniz ve srailoullarndan bir ahit de Tevrat'a dayanarak onun hak kitap olduuna ahitlik edip iman ettii halde siz iman etmeyi byklnze yediremezseniz, zalim olmaz msnz? Muhakkak ki, Allah zalimler gruhuna yol gstermez" (Ahkaf 10). Keza u ayet de benim hakkmda nazil oldu: "nkar edenler "Sen Allah tarafndan gnderilmi bir peygamber deilsin" diyorlar. De ki: "Sizinle benim aramzda ahid olarak Allah ile O'nun kitaplar hakknda bilgi sahibi olanlar yeter" (Ra'd 43). Allah'n size kar knna konmu bir klc var. Resulullah (sav)'n inmi olduu bu beldenizde melekler size mcavir oldular. yleyse bu adam ldrmekten Allah'tan korkun! Allah'tan korkun! Allah'a yemin olsun eer onu ldrrseniz, komularnz olan melekleri buradan tardetmi olacaksnz ve Allah'n size kar knda tuttuu klc knndan kartacaksnz ve artk o kyamete kadar knna girmeyecek!" Bu szlerim zerine: "u Yahudiyi ldrn! Osman' ldrn" diye bartlar."

Kaynak: Tirmizi,Tefsir, Ahkaf

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4797
Ravi: Abdullah bnu Ziyad
Tanım: Hz. Talha, Zbeyr ve Hz. Aie (ra) Basra'ya yrynce, Hz. Ali, Ammar bnu Yasir ve Hasan' (ra) gnderdi. Bu ikisi Kufe'ye yanmza geldiler ve minbere ktlar. Hz. Hasan (ra) minberin yukarsnda idi. Ammar (ra) da ondan aada idi. Biz onlarn etrafnda toplandk. Ammar'n yle konutuunu iittim: "Aie, Basra'ya yrd. Muhakkak ki o, dnyada da ahirette de Peygamber (sav)'in zevcesidir. Ancak Allah sizi imtihan ediyor: Kendisine mi itaat edeceksiniz, yoksa ona (Hz. Aie'ye) mi?"

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Ashab 30, Fiten 17

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4798
Ravi: akik bnu Abdullah
Tanım: Ben, Ebu Musa el-E'ari, Ebu Mes'ud el-Ensari ve Ammar (ra) ile oturuyordum. Ebu Mes'ud, Ammar'a: "Senin arkadalarndan herkese dilediim takdirde bir kulp takabilirim. Ama sen harisin. Senin hakknda bir ey syleyemem. Senin, Resulullah (sav)'a arkada olduun gnden beri u iteki aceleciliinden baka bir kusurunu grmedim!" dedi. Ammar da ona u cevab verdi: "Ey Ebu Mes'ud! Ben de ne senden ne de u arkadandan, Resulullah (sav)'a arkada olduunuz gnden beri, ikinizin u iteki arlmzdan baka bir kusurunuzu grm deilim!" Ebu Mes'ud -zengin birisiydi- u karlkta bulundu: "Ey olum! ki hlle (takm) getir. Birini Ebu Musa'ya ver, dierini de Ammar'a!" Ve ilave etti: "Bunlarn iinde ikiniz cumaya gidin."

Kaynak: Buhari, Fiten 18, Fezailu'l-Ashab 30

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4799
Ravi: Kays bnu Abbad
Tanım: Ali (ra)'ye: "Syle bize! (Sava iin) u yryn Resulullah (sav)'n bir emrini yerine getirmek zere mi yapyorsun, ahsi bir itihadn olarak m?" diye sordum. "Resulullah (sav) bana bu yry yapmam iin herhangi bir emirde bulunmad. Ben bunu ahsi reyimle yapyorum!" cevabn verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Snnet 13, (4666)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4800
Ravi: Zeyd bnu Vehb el-Cheni
Tanım: Zeyd bnu Vehb el-Cheni - ki bu zat Hz. Ali, Haricilerle savamak zere yrd zaman beraberindeki orduda bulunuyordu- anlatyor: "Hz. Ali dedi ki: "Ey insanlar, ben Resulullah (sav)'n yle sylediini iittim: "mmetimden bir grup kar. Kur'an' yle okurlar ki, sizin okuyuunuz onlarnkinin yannda bir hi kalr. Namaznz da namazlarna gre bir hi kalr. Orucunuz da orular yannda bir hi kalr. Kur'an' okurlar, onu lehlerine zannederler. Halbuki o aleyhlerinedir. Namazlar kprck kemiklerinden teye gemez. Okun av delip gemesi gibi dinden hemen karlar. Onlarla harb eden ordu(nun askerlerini) peygamberlerinin diliyle ne (kadar ok cret)ler takdir edilmi oldugunu bilselerdi (bakaca) amel yapmaktan vazgeerlerdi. Onlarn alameti udur: Aralarnda pazusu olduu halde kolu olmayan bir adam olacak. Pazusu zerinde meme ucu bir knt bulacak. Bunun zerinde de beyaz kllar bulunacak. Sizler Muaviye ve amllarn zerine gidecek, buradakileri terkedeceksiniz. Onlar da sizin (yokluunuzdan istifade ile) oluk-ocuunuza ve mallarnza sizin namnza halef olacaklar!" (Hz. Ali ilave etti): "O vallahi! Ben, onlarn bu kavim olacan kuvvetle mit ediyorum. nk onlar haram kan dktler. Halkn meradaki hayvanlarn gasbettiler. yleyse Allah adna bunlar zerine yryn!" Ravi der ki: "Haricilerin banda o gn, Abdullah bnu Vehb er-Rasibi olduu halde, onlarla karlanca Hz. Ali (ra) askerlerine: "Mzraklarnz brakn, kllarnz knlarndan karn. nk ben, onlarn Harura gn size yaptklar gibi yine size sulh teklif edeceklerinden korkuyorum!" dedi. Bu emir zerine dndler, mzraklarn bertaraf ettiler ve kllarn syrdlar. Askerler onlara mzraklarn saplad. ldrp st ste yd. O gn cengaverlerden sadece iki kii isabet alp ehit dt. Ali (ra): "Aralarnda o sakat herifi arayn!" emretti. Aradlar, fakat bulamadlar. Bizzat Ali kalkp st ste ldrlm insanlarn yanna geldi: "Bunlar geri ekin!" dedi. Sonra yere gelen cesetler arasnda onu buldular. Onun bulunmas zerine Hz. Ali (ra) tekbir getirdi ve: "Allah doru syledi, Resul de doru tebli etti" dedi. Ubeyde es-Selmani, Hz. Ali'ye dorulup: "Ey m'minlerin emiri! Kendisinden baka ilah olmayan Allah akna syle. Sen bu hadisi Resulullah (sav)'dan bizzat iittin mi?" diye sordu. Ali (ra): "Kendisiden baka bir ilah olmayan Allah'a yemin ederim, evet!" dedi. Ubeyde Hz. Ali'ye sefer yemin verdi. O da ona sefer yemin etti.

Kaynak: Mslim, Zekat 156, (1066)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4801
Ravi: Abdullah bnu Rafi
Tanım: Mslim, (bu hadisi) Abdullah bnu Rafi'den de ayn ekilde tahri etmitir. O rivayetin ba ksmnda u ziyade var: "Haruriyye, Ali bnu Ebi Talib (ra)'e kar huru ettikleri zaman: "Hkm Allah'ndr" dediler. (Bu ibare Kur'an'dan bir iktibas olmas hasebiyle) Hz. Ali de: "Kendisiyle batl murad edilen hak bir sz" dedi.

Kaynak: Mslim, Zekat 157, (1066)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4802
Ravi: Sveyd bnu Gafle
Tanım: Ali (ra) dedi ki: "Ben size Resulullah (sav)'dan bir hadis syleyince, Allah'a yemin olsun Aleyhisselatu vesselam'n sylemedii bir eyi sylemektense gkten atlmay tercih ederim. Ancak benimle sizin aranzda cereyan eden eyler hakknda konusunca, bilesiniz harp hiledir. Zira ben Resulullah (sav)'n yle sylediini iittim: "Ahir zamanda yaa kk, aklca kt birtakm genler kacak. Yaratlmn en hayrlsnn szn sylerler, Kur'an' okurlar. manlar grtlaklarndan teye gemez. Okun av delip getii gibi dinden karlar. Onlara nerede rastlarsanz onlar gebertin. Zira, onlar ldrene, kyamet gn, Allah'n verecei cret var."

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Kur'an 36, Menakb 25, stitabe 6; Mslim, Zekat 154, (1066); Ebu Davud, Snnet 31

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4803
Ravi: Ebu Said ve Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "mmetimde ihtilaf ve ayrlklar meydana gelecek. (Onlardan) bir grup lafyla gzel, ameliyle kt olacak. Bunlar Kur'an' okuyacaklar, ancak kprck kemiklerinden aa gemeyecek. Bunlar, dinden tpk okun av delip gemesi gibi karlar. Onlar, ok, kiriine dnmedike bir daha dine geri gelmezler. Bunlar mahlukatn en eriridir. Onlar ldrene ve onlar tarafindan ldrlene ne mutlu! Onlar insanlar Kitabullah'a arrlar, fakat Kitap'tan zerre kadar nasipleri yoktur." Yannda bulunan Ashab: "Ey Allah'n Resul onlann alameti nedir?" diye sordular da: "Tra olmak!" buyurdular. (Benzer bir rivayeti Ebu Saidi'l-Hudri'den Sahiheyn kaydetmitir)

Kaynak: Ebu Davud, Snnet 31, (4765); Buhari, Fezailu'l-Kur'an 36, Menakb 25, Edep 95, stitabe 6, 7; Msli

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4804
Ravi: Enes
Tanım: Hz. Enes (ra)'ten gelen bir rivayette (Resulullah yle) buyurmutur: "Onlarn alameti tra ve san yolunmasdr. Onlar grdnz zaman ldrn."

Kaynak: Buhari, Fezailu'l-Kur'an 36, Menakb 25, Edep 95, stitabe 6, 7; Mslim, Zekat 143-148, (1064); Muva

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]

Hadis No : 4805
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav)'n Huneyn dnnde bir adam yanna geldi. Bu srada Hz. Bilal'n eteinde gm (para) vard. Resulullah (sav) bundan avu avu alp insanlara datyordu. Gelen adam: "Ey Muhammed! Adil ol!" dedi. Aleyhissalatu vesselam (fkeli olarak); "Yazk sana! Ben de adil olmazsam kim adil olabilir? Eer adil olmazsam zarara ve hsrana derim!" buyurdular. Hz. mer atlp: "Ey Allah'n Resul! Bana msaade buyurun u mnafn kellesini uuraym!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Halkn "Muhammed arkadalarn ldryor" diye dedikodu yapmasndan Allah'a snrm. Bu ve arkadalar Kur'an okurlar (ama okuduklar) hanerelerinden aa gemez. Dinden, okun av delip getii gibi kp giderler!" buyurdular. [Metin Mslim'inkidir.]

Kaynak: Buhari, Humus 16; Mslim, Zekat 142, (1063)

Sevdiklerinizle Paylaşın Gönder | Yazıcıya Gönder Yazdır ]Sayfa Seçin:

1 2   


Herhangi bir yazım hatası görürseniz bizlere ulaşınız.


İletişim ve bilgi hattı [email protected]